INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace správce subjektům údajů o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

STAVBY BRDY s.r.o.
se sídlem Drkolnovská 51, 261 01 Příbram V-Zdaboř
IČO: 27457001
emailový kontakt: info@stavbybrdy.cz
telefonický kontakt: 777 625 398
(dále jen „Správce“):
(dále jen „správce“)
tímto v souladu s čl. 12 an. GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce získal oprávněně od třetí osoby, či které oprávněně shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění právních povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

Zajistíme Vám veškeré náležitosti potřebné k realizaci stavby. Jde o vzájemnou spolupráci se všemi dotčenými účastníky (investor, projektant, zhotovitel díla), komunikaci s úřady, organizacemi a vlastníky sousedních nemovitostí:

 • přímo od subjektů údajů (zejména v rámci sjednání příslušné smlouvy, na základě objednávky, registrace, e-mailem, telefonicky, chatem, přes webové stránky, kontaktní formulář na webu, event. v e-shopu, je-li zřízen, prostřednictvím sociálních sítí, předáním vizitky, na základě uděleného souhlasu, pořízením audiozáznamu či videozáznamu pořízeného prostřednictvím technického zařízení správce aj.)
 • od třetí osoby (zejména smluvní strany v rámci plnění konkrétního smluvního vztahu)
 • z veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu:
  • veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností;
  • další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Správce v závislosti na konkrétním účelu a druhu zpracování osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a) jméno a příjmení, rodné příjmení
b) adresa bydliště
c) doručovací adresa, přechodné bydliště
d) věk
e) datum narození
f) místo narození
g) rodné číslo
h) e-mailová adresa
i) telefonní číslo – soukromé, služební
j) různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu
k) číslo smlouvy, pod kterou je subjekt u správce evidován
l) bankovní spojení
m) podpis
n) jiné

V. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

 • zaměstnanec správce (na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
 • uchazeč o zaměstnání u správce
 • zaměstnanec agentury správce
 • smluvní partner správce (fyzická osoba – podnikající, nepodnikající)
  klient, zákazník, kupující, prodávající, objednatel, odběratel, dodavatel, přepravce, dopravce, zhotovitel, objednatel, nájemce, pronajímatel, oprávněný, povinný, věřitel, dlužník, uživatel, budoucí smluvní strana (na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, či opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů) apod.
 • subjekt v předsmluvním vztahu se správcem (objednatel před akceptací objednávky, poptávající apod.)
 • účastník řízení
 • vedlejší účastník řízení
 • dotčená osoba, zúčastněná osoba
 • žadatel
 • tazatel
 • plátce
 • příjemce
 • oprávněný
 • povinný
 • poškozený, apod.

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Externí subjekt poskytující služby správci, a to zejména poskytující:

 • služby daňových poradců a auditorů
 • služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana
 • přepravci, dopravci
 • obchodní zástupci
 • služby v oblasti IT, cloudová úložiště
 • služby reklamní, marketingové
 • služby v oblasti školení, vzdělávání
 • služby spočívající v zajištění dotací a subvencí

dále:

 • orgány státní správy
 • orgány místní samosprávy
 • bankovní ústavy
 • pojišťovny

VII. Účel a důvody zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá u správce :

 • na základě uděleného souhlasu subjektu údajů
 • při plnění smlouvy se subjektem údajů
 • při provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
 • z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce
 • z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany (včetně archivnictví na základě oprávněného zájmu správce)
 • z důvodu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách, v rámci dopravy zboží (ve vozidle, v místě dodání, nakládky, vykládky) a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou správcem prověřeny, smluvně zajištěn jejich respekt k právům subjektů údajů na ochranu osobních údajů a soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde ve všech případech zpracování osobních údajů o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

 1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků.
 3. Správce poskytuje subjektům údajů informace a sdělení stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Informace a sdělení může SPRÁVCE subjektům údajů poskytovat písemně, ve vhodných případech i elektronicky nebo ústně, pokud si ověří totožnost příslušného subjektu údajů.
 4. Správce je povinen na žádost subjektů údajů o informace reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení takové žádosti. V odůvodněných případech může správce tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 2 měsíce. Správce o prodloužení lhůty informuje subjekt údajů, a to také do 1 měsíce od obdržení žádosti subjektu údajů a sdělí subjektu údajů důvody tohoto prodloužení. V případě, že subjekt údajů podá žádost o informace a sdělení elektronicky, správce mu je poskytne elektronicky, ledaže subjekt údajů nepožádá o jiný způsob poskytnutí informací a sdělení, např. písemně.
 5. Pokud subjekt údajů žádá správce o přijetí určitých opatření (opravu jeho osobních údajů, jejich výmaz apod.) a správce takové opatření nepřijme, informuje o tom subjekt údajů neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od žádosti o přijetí příslušného opatření, a to včetně důvodů neprovedení těchto opatření a také informace o možnosti subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, příp. se obrátit na soud.
 6. Informace a sdělení poskytuje správce subjektu údajů bezplatně. V případě, že subjekt údajů činí opakované žádosti, nebo jsou tyto žádosti nedůvodné, či nepřiměřené, správce může žádost subjektu údajů odmítnout anebo uložit přiměřený poplatek pokrývající administrativní náklady spojené s poskytnutím informací a sdělení nebo spojené s provedením požadovaných opatření. Správce musí být schopen nedůvodnost či nepřiměřenost žádosti subjektu údajů doložit.
 7. V případě, že správce získá osobní údaje přímo od subjektu údajů, sdělí při jejich získání subjektu údajů následující informace:
  • identifikační a kontaktní údaje správce a případného zástupce správce;
  • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
  • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, či třetí osoby;
  • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  • případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace poskytuje odpovídající ochranu osobním údajům, dále pak odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
 8. Pokud je to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, správce poskytne subjektu údajů i další informace, zejména dobu zpracování osobních údajů, příp. kritéria pro její stanovení, dále pak informace o právu subjektu údajů na opravu osobních údajů, jejich výmaz apod.
 9. V případě, že správce nezíská osobní údaje přímo od subjektu údajů, sdělí při jejich získání subjektu údajů informace uvedené v odst. 7 písm. a), b), d) a e), příp. i další informace dle odst. 8.
 10. Správce informuje subjekt údajů o změně účelu zpracování osobních údajů, kdykoliv k ní dojde.
 11. Správce je povinen na požádání dát subjektu údajů potvrzení o tom, zda správce osobní údaje, které se ho týkají, zpracovává, a pokud ano, zajistit subjektu údajů přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:
  • účely zpracování;
  • kategorie dotčených osobních údajů;
  • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektuúdajů.
 12. Správce je v souladu s povinnostmi stanovenými v odst. 11 povinen poskytnout subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za poskytnutí kopií dle předchozí věty může správce účtovat přiměřený administrativní poplatek.
 13. Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje týkající se subjektu údajů, doplnit neúplné osobní údaje, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 14. Správce má povinnost bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, týkající se subjektu údajů, pokud je naplněn jeden z následujících důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • subjekt údajů odvolá souhlas, pokud byly osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo právním řádem České republiky.
 15. V případě, že správce osobní údaje subjektu údajů zveřejnil a je povinen je vymazat, musí správce přijmout (s ohledem na dostupnou technologii a náklady) přiměřené kroky k tomu, aby informovalo jiné správce osobních údajů, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie i replikace.
 16. Správce není povinen splnit povinnosti dle odst. 14 a 15, pokud je zpracování osobních údajů pro něj nezbytné, např. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů právem Evropské unie nebo právním řádem České republiky, které se na správce vztahuje, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků apod.
 17. Správce je povinen omezit zpracování osobních údajů subjektu údajů, pokud:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle odst. 19 tohoto článku směrnice, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce pro zpracování převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 18. V případě, že správce omezil zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce této směrnice, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie.
 19. Správce předem informuje subjekt údajů o zrušení omezení zpracování osobních údajů dle odst. 17.
 20. Správce je povinen oznámit jednotlivým příjemcům informaci o všech opravách nebo výmazech osobních údajů, o omezení zpracování osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce rovněž informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 21. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů Společenstvím vlastníků, které správce zpracovává za účelem oprávněných zájmů správce, či třetí osoby, správce na základě této námitky osobní údaje dále nezpracovává, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Správce musí subjekt údajů o tomto právu informovat, a to nejpozději při první komunikaci se subjektem údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

Je Vaším právem se na správce kdykoliv obrátit s dotazem týkajícím se správcem zpracovávaných osobních údajů. Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů správcem či výkonu práv subjektů vůči správci uvedených v čl. XI lze kontaktovat správce písemně anebo elektronicky, v nezbytných případech i telefonicky, prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

STAVBY BRDY s.r.o.
se sídlem Drkolnovská 51, 261 01 Příbram V-Zdaboř
IČO: 27457001
emailový kontakt: info@stavbybrdy.cz
telefonický kontakt: 777 628 398
Prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.stavbybrdy.cz

Poslední aktualizace tohoto Prohlášení provedena dne 25.5.2018